پیتزا کاما
سلامت
کاما

جورجینا رودریگز

راه اندازي يه مجموعه نياز ١٠٠٪؜ به حضور يك متخصص گسترونومی دارهگسترونومي يعني خوراك شناسييعني شناخت تاريخچه ي غذا ، فرهنگِ غذا و نوشيدنيو شناخت

ادامه مطلب »