جستجو
این کادر جستجو را ببندید.کلمه هایی قلبمون رو به درد آورد و روحم رو آزرد …
کلماتی که کاما رو رنجوند
پیتزاتون سوخته !!!
دورش مثل نون بربری شده بود !!
چقدر موادش کمه …
چرا پیتزاتون کج و کوله ست ؟؟!؟
خواستم بگم مدلشه ، اصیل ایتالیایی …

دیدگاهتان را بنویسید